ஜெய் ஸ்ரீமந் நாராயணா!! ஸ்ரீ: ஜெய் ஸ்ரீமந் நாராயணா!!

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:

ஸ்ரீ வேங்கடாத்ரி ஸத்குருப்யோ நம:
 

குரு பரம்பரை ஸ்லோகங்கள் மற்றும் முதல் அஷ்ட பதி ஸ்லோகம்

1. தனியன்

albumDownload   closed_captionLyrics

ஸ்ரீமாந் அல்லூரி வேங்கடாத்ரி ஸ்வாமிகள் மீதான கீர்த்தனை - ஸ்ரீ அன்னலூரி நாராயண தாஸர் அருளியது

2. குருமஹராஜ குருமஹராஜ

albumDownload   closed_captionLyrics

ஸ்ரீமாந் அல்லூரி வேங்கடாத்ரி ஸ்வாமிகள் அருளிச்செய்த ஸ்ரீஹரி நாம பஜனை கீர்த்தனைகள்.

3. தேவ தேவ சௌரே முராரே

albumDownload   closed_captionLyrics
 
4. நினு நம்மியுன்ன ஸீதம்மா

albumDownload   closed_captionLyrics
 
5. எதிராஜச்சந்திரா நன்னேலராவய்யா

albumDownload   closed_captionLyrics
 
6. பக்ஷிவாஹன நன்னு

albumDownload   closed_captionLyrics
 
7. தடவுசேயகராரா

albumDownload   closed_captionLyrics
 
8. கரிவரதராஜா காவரா நன்னு

albumDownload   closed_captionLyrics
 
9. ம்ரொக்கெதராரா மோஹனரங்காுு

albumDownload   closed_captionLyrics
 
10. மொரயாலகிஞ்சரா மொஹன ரங்கய்யாுு

albumDownload   closed_captionLyrics
 
11. கோபமுசேயநேலா

albumDownload   closed_captionLyrics
 
12. சரணு சரணு சரணு ஸ்ரீ ராம ராம

albumDownload   closed_captionLyrics
 
13. பார்த்தசாரதி பாத பஜன சேயவே

albumDownload   closed_captionLyrics
 
14. இடுவேகராரா

albumDownload   closed_captionLyrics
 
15. ஸுந்தரராஜுனி சூசின

albumDownload   closed_captionLyrics
 
16. எருகனிவானிவலே

albumDownload   closed_captionLyrics
 

ஸ்ரீ பத்ராசல ராமதாஸு அருளிச்செய்த ஸ்ரீ ராம நாம கீர்த்தனைகள்.

17. நனு ப்ரோவமனி செப்பவே

albumDownload   closed_captionLyrics
 
18. ராமா தெய்வசிகாமணி

albumDownload   closed_captionLyrics
 
19. ஓ ராம நீ நாமம் ஏமி ருசிரா

albumDownload   closed_captionLyrics
 
20. சரணமுலே நம்மிதி மீ திவ்ய

albumDownload   closed_captionLyrics
 
21. ஏமிரா ராமா நாவல்ல நேலா

albumDownload   closed_captionLyrics
 
22. ராமசந்த்ராய ஜனக (மங்களம்)

albumDownload   closed_captionLyrics
 

ஸ்ரீ பத்ராசல ராமதாஸர் சிஷ்யராகிய ஸ்ரீ தூமூ நரஸிம்ம தாஸர் கீர்த்தனைகள்.

23. நமோஸ்துதே ரகுநாயகா

albumDownload   closed_captionLyrics
 

ஸ்ரீ வேங்கடாத்ரி ஸ்வாமிகளின் பிரதம சிஷ்யராகிய மாம்பலம் ஸ்ரீ பைடிகண்டம் ஸ்ரீ ஹரிதாஸ ரென்னும் ஸ்ரீமான் ஆதினாராயண தாஸர் கீர்த்தனைகள்.

24. ராரா மனயிண்டிகி போதாமு

albumDownload   closed_captionLyrics
 
25. ஸ்ரீ கனகவல்லிநாயக

albumDownload   closed_captionLyrics
 

ஸ்ரீ மாம்பலம் ஆதிநாராயண தாஸரின் திருக்குமாரர் ஸ்ரீமான் வேங்கடவரத தாசரின் கீர்த்தனைகள்

26. நீஸமான தெய்வமேதிரா ஓ ஸ்ரீநிவாஸா

albumDownload   closed_captionLyrics
 
27. ப்ரஜல பாபமு தோலிே

albumDownload   closed_captionLyrics
 

ஸ்ரீமான் மாம்பலம் வேங்கடவரத தாஸர் சிஷ்யத்துவமுடைய திருவள்ளூர் ஸ்ரீ வீரராகவ ராமாநுஜதாஸர் கீர்த்தனைகள்

28. பக்தவத்சலா இடுராரா

albumDownload   closed_captionLyrics
 

ஸ்ரீ துளசி தாஸர் சிஷ்யத்துவமுடைய ஆற்காடு ஸ்ரீமான் பாலராமாநுஜ தாஸரின் கீர்த்தனைகள்.

29. ஸ்ரீ வரதுனி ரானி கல்யாணி

albumDownload   closed_captionLyrics
 

ஸ்ரீ வேங்கடாத்ரி கானநாட்டிய பஜனாம்ருத ரத்னாகர ரஞ்ஜித, ஸ்ரீ வீர கொண்டாமணி சிம்மலாட கங்கண. ஸ்ரீ ஸத்குரு ஸ்ரீமான் பீதாம்பர ஸ்ரீநிவாஸ ராமாநுஜ தாஸரின் கீர்த்தனைகள்

30. வந்தனமுலு கஞ்சிவரதா

albumDownload   closed_captionLyrics
 
31. எடுல பொகடினரோ மீ பக்துலு

albumDownload   closed_captionLyrics
 
32. ராஜாதி ராஜா ஸ்ரீ எதிராஜா

albumDownload   closed_captionLyrics
 
33. ராரா வேங்கட ரமணா

albumDownload   closed_captionLyrics